Партньори

EURO LIDER

EURO LIDER е полска асоциация, която насърчава ученето през целия живот, развитието на умения и кариерното консултиране. Асоциацията си сътрудничи с голям брой експерти от различни области, като психолози, обучители по психосоциална компетентност, професионални консултанти, обучители по професионални умения, агенти по заетостта, бизнес посредници и ментори, както и работодатели. Сдружение "EURO LIDER работи с хора от всички възрасти и социални среди, включително безработни, хора, изложени на риск от социално изключване, групи в неравностойно положение и хора с увреждания (включително с психични увреждания).

ASSIST Software

ASSIST Software е румънска компания за разработка на софтуер с повече от 250 инженери, които създават революционни продукти. През последните 30 години компанията е доставила революционни решения на над 300 международни клиенти от различни отрасли като енергетика, производство, медицина, образование, развлечения или военно дело. ASSIST е установила дългосрочни партньорства със 150 европейски компании, университети и научноизследователски центрове и е участвала като технически партньор в над 20 национални и финансирани от ЕС проекти по различни програми за финансиране, като например "Хоризонт Европа", "Хоризонт 2020", FP7, "Еразъм+" и "Еврика-Евростарс".

Center for social Innovation

CSI е организация за научни изследвания и развитие, посветена на насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местен, национален, регионален и световен мащаб. Организацията счита, че четирите стълба на социалното взаимодействие, образованието, развитието и икономическата оптимизация, когато са съчетани с фундаментално обосновани и устойчиви решения, както и с прекъсване на рационализираните решения на системните социални проблеми, могат да доведат до творчески решения, които оказват влияние върху социалната структура на всяко общество.

FYG Consultores

FyG Consulatores е частно предприятие за обучение на високо равнище, което е пионер в съвместните дейности с компании, възрастни и млади хора, като предоставя програми за обучение по иновативни концепции, създаване на бизнес, основни умения за заетост, грамотност и математически умения, предприемачество и подобряване на меките и твърдите умения. FyG действа активно като компания за образование и обучение, като насърчава и подобрява развитието на възрастни, които търсят нови възможности, и им помага да станат по-пригодни за работа, въпреки различните фактори на изключване: младежи и възрастни с образователни затруднения или безработни с икономически или социални бариери.

InnovED

INNOVED е гръцка образователна и консултантска организация, която се занимава с трансфер на знания и иновации в областта на неформалното образование, ученето през целия живот и обучението; предприемачеството и заетостта; методите за неформално учене и обучение, които използват съвременните технологии. Основната мисия на INNOVED е да популяризира знанията, образователните практики и възможностите за културно и икономическо развитие на местната общност и обществото като цяло.

Know and Can Association

Сдружение "Знам и мога" е неправителствена организация, създадена през март 2007 г. в София, България. Работи основно в областта на неформалното образование и по европейски проекти и програми в сферата на образованието и обучението, правата на човека, правосъдието, гражданството и мобилността. Организацията работи с партньори от 26 държави от ЕС, Латинска Америка, Турция, Албания, Сърбия и Северна Македония. Сдружението е акредитирано като център на по прокрама "Европесйки корпус за солидарност" член е на три европейски мрежи от неправителствени организации и на IVETA - Международната асоциация за професионално образование и обучение.
Условия и правила