За нас

Какво представлява проекта SkillHelp?

Проектът SkillHelp - "Подкрепа за развитие на уменията на социалните работници", координиран от полския партньор Euro Lider, се финансира по програма ERASMUS+ на Европейския съюз по ключова дейност KA220-ADU - Партньорства за сътрудничество в областта на образованието за възрастни, с номер на проекта 2021-1-PL01-KA220-ADU-000035104.

Целите на проекта "SkillHelp" са да се създадат възможности за повишаване на квалификацията, да се подобри достъпността и да се увеличи броят на участниците в образованието за възрастни, като същевременно се подобрят меките умения и професионалните компетенции на социалните работници. SkillHelp се стреми да повиши осведомеността за значението на меките умения в областта на социалната работа.

hero
Целта ни е да постигнем това чрез разработването на три интелектуални резултата по проекта:
IO1

Онлайн специализиран метод за оценка на меките умения на социалните работници, включващ ключови компетентности като емпатия, изграждане на лични отношения, комуникация, посредничество и разрешаване на конфликти.

IO2

Платформа за електронно обучение, насърчаваща подобряването на меките умения, на която ще намерите както диагностичния инструмент за оценка на меките умения, така и онлайн курса SkillHelp.

IO3

Онлайн курс, чиято цел е да предостави на социалните работници цифрови ръководства и материали, които да им помогнат да подобрят ключови меки умения, необходими за работа с хора в риск от социално изключване.


Целеви групи

Служители на центрове за социално подпомагане, психолози, терапевти, медиатори, социални работници

Регионални центрове за социална политика, центрове за семейна подкрепа, НПО, центрове за социална интеграция

Центрове за кризисна интервенция, домове за социални грижи и други звена за социално подпомагане

Лица, ангажирани с консултиране и грижи за лица, изложени на риск от социално изключване.

Лица, отговорни за политиката в областта на човешките ресурси, заинтересовани страни, лица, вземащи решения в областта на социалната работа

Образователни институции за възрастни в сектора на социалното подпомагане и социалната работа

Условия и правила